Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WOUTERSWONDERLAND.COM

Marieke  Wouters – WoutersWonderland.com

Stiemensvaart 84 – 2497ZG. Den Haag

Telefoonnummer: 06 18224346

E-mailadres: info@wouterswonderland.com

KvK-nummer: 82080712

Btw-identificatienummer: NL003639760B06

1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door de ontwerper tot stand gebrachte of aangeboden producten.

1.2 In deze algemene voorwaarden (verder te noemen: Algemene Voorwaarden) worden de volgende definities gehanteerd:

a. ontwerper: het ontwerpbureau dat, of de ontwerper die producten en diensten verkoopt, verder te noemen “Marieke”;

b. koper: de wederpartij van de ontwerper, verder te noemen “u”; 
c. consument: een koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, verder te noemen “u”;

d. consumentenkoop: de koop tussen Marieke en u;

e. koop op afstand: de consumentenkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt via internet, telefoon, fax of post.

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Marieke spant zich ervoor in om de opdracht en/of levering van producten en diensten zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van u naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor u bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelend ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal Marieke u op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 U doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Marieke mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Marieke aangeeft of waarvan u begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Marieke: a. het uitvoeren van tests en het aanvragen van vergunningen, als ook het beoordelen van jouw instructies op het voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor u.

2.4 Uiteraard kunt u, voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, het resultaat van de opdracht controleren en goedkeuren.

2.5 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en de bijbehorende Algemene Voorwaarden.

2.6 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, worden door Marieke extra in rekening gebracht indien deze wijzigingen hogere kosten met zich meebrengt dan die bij de prijsopgave kon worden berekend, terwijl vermindering van de

kosten in de prijsopgave als gevolge van door u gewenste wijzigingen is uitgesloten.

2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Marieke meegedeeld, indien u geen klacht heeft ingediend binnen deze termijn bij Marieke, wordt u geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Prijswijziging

3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten stijgen, is Marieke gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.

3.2 Marieke zal u van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna u alsdan gerechtigd bent de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

4 Aanbiedingen, overeenkomsten en levering

4.1 De aanbieding of prijsopgave geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.

4.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn twee (2) maanden geldig. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. U staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens u aan Marieke verstrekte gegevens waarop Marieke de offerte baseert.

In geval van koop op afstand komen overeenkomsten tussen Marieke en u tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden van Marieke.

4.3 Marieke vermeldt een indicatieve levertijd, zonder vermelding waarvan een levertijd van zestig (60) dagen geldt. Opgegeven (lever)tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien de levertermijn niet wordt gehaald is de consument verplicht aan Marieke nog een mogelijkheid te geven tot levering. Wordt die ook niet gehaald, dan kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.4 Indien Marieke gegevens van u nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door Marieke zijn ontvangen.

4.5 Levering van een goed aan consumenten vindt plaats op de wijze zoals door Marieke tijdens het aankoopproces aangegeven is en op het door u tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, bezorging wegens afwezigheid bij het postkantoor of door u aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op u over op het moment van levering.

4.6 Indien u een levering weigert, kan Marieke de daaruit voortvloeiende kosten bij u in rekening brengen. Daarnaast heeft Marieke in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

5 Eigendomsvoorbehoud op webshop producten

Alle geleverde producten uit de webshop blijven eigendom van Marieke totdat u aan al uw verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover Marieke heeft voldaan.

6 Ontbinding en retournering

6.1 a) Na bevestiging van de bestelling van een product of dienst (opdracht) kunt u deze slechts met toestemming van Marieke wijzigen of annuleren. Indien Marieke al kosten heeft gemaakt of ten gevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan Marieke deze aan u in rekening brengen.

b) In geval van koop op afstand van een product (bijvoorbeeld een ets of mini zine) of dienst heeft u het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product of in geval van een dienst na veertien (14) dagen nadat de overeenkomst is gesloten, de koop zonder toelichting schriftelijk herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring of via het modelformulier voor herroeping. Dit formulier is opgenomen op de website van Marieke. 

6.2 Indien de koopprijs en verzendkosten al zijn betaald, zullen deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat Marieke ervan de hoogte is gesteld dat u de koop wenst te herroepen terugbetaald worden, tenzij het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn geopend terwijl dit niet nodig is om het product te beoordelen, gebruikt of door de schuld van u zijn beschadigd. Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

6.3 Wanneer u besluit gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u dit mede te delen aan Marieke. Vanaf die mededeling dient u direct (in ieder geval binnen 14 dagen) het product terug te sturen. De kosten voor het retourneren zijn voor uw rekening.

6.4 Artikel 6.1 b, 6.2 en 6.3 zijn onder andere niet van toepassing op de koop op afstand van:

a. zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Marieke geen invloed heeft;

b. zaken die:

  1. zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de u; 
  2. duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

4) snel kunnen bederven of verouderen;

c. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien de verzegeling door u is verbroken; en

d. diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

6.5 Retourzendingen van geleverde producten zoals genoemd in artikel 6.4 kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Marieke, op de wijze zoals door Marieke tijdens het aankoopproces aangegeven.

6.6 Artikel 6.1 b, 6.2 en 6.3 zijn niet van toepassing op het ontwerpen en uitvoeren van een linosnede vanaf het moment dat er overeenstemming is bereikt over de prijs van de linosnede. Deze dienst is overeenkomstig uw specificaties.

6.7 Artikel 6.1 b, 6.2 en 6.3 zijn niet van toepassing op de creatieve online cursussen van Marieke. Deze dienst heeft betrekking op vrijetijdsbesteding.

7 Honorarium, kooprijs en Betaling

7.1 Marieke heeft recht op een honorarium en/of koopprijs voor het uitvoeren van een dienst en/of leveren van een product. Dit kan bestaan uit een uurtarief of een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan een projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te

komen vergoeding. De prijzen van Marieke zijn inclusief BTW en tenzij schriftelijk is overeengekomen, exclusief verzend-, transport- en portokosten.

7.2 Marieke is te allen tijde gerechtigd om maximaal de helft vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.

7.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Marieke nog geen (volledige) betaling is ontvangen, bent u in verzuim en bent u rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor consumententransacties. Alle door Marieke gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van u. De buitengerechtelijke kosten worden in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”.

7.4 Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal Marieke aan de consument een aanmaning versturen, waarin door Marieke een termijn van veertien (14) dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

8 Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

8.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is Marieke bevoegd om de uitvoering van haar verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

a. indien u in verzuim bent of Marieke goede grond heeft te vrezen dat u niet of niet volledig en/of niet tijdig aan uw verplichtingen zal voldoen;

b. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over

uw vermogen kan beschikken; of

c. indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Marieke kan worden gevergd.

8.2 In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van u onmiddellijk opeisbaar en zal Marieke niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

9 Garanties en reclameren

9.1 De door Marieke te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor

zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

9.2 U bent verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen twee (2) maanden schriftelijk en gemotiveerd aan Marieke gemeld te worden.

9.3 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft Marieke de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan (deels) te restitueren.

9.4 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

9.5 Marieke garandeert dat het geleverde door haar of door haar ingeschakelde derden is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Marieke garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.6 Wanneer u de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart u Marieke of door Marieke bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Marieke jegens u voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

9.7 U vrijwaart Marieke voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door u verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10 Rechten van intellectueel eigendom en het gebruik ervan

10.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht – op zowel de concepten (zoals de digitale werkbestanden die ter beoordeling worden toegezonden) als de resultaten uit de opdracht, komen toe aan Marieke. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Marieke daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

10.2 Wij kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten gedeeltelijk aan u worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd, dit mag ook per e-mail. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 10.6 tot en met 10.11 van deze Algemene Voorwaarden.

10.3 Marieke heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is u niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Marieke het resultaat zonder vermelding van de naam van Marieke openbaar te maken of te verveelvoudigen.

10.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Marieke tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, illustraties, foto’s, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Marieke,  ongeacht of deze aan u of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

10.5 Na het voltooien van de opdracht hebben wij tegenover elkaar geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

10.6 Wanneer u volledig voldoet aan uw verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Marieke,  verkrijgt u het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming (doel) zoals vastgelegd in de offerte. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

10.7 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken wij aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld. 
10.8 U heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen of om door te verkopen. Marieke kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een redelijke vergoeding.

10.9 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Marieke recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

10.10 Het is u niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan u verstrekte recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid: a. vanaf het moment dat u uw (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door u; c. In geval van faillissement van u, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig het vierde lid aan u zijn overgedragen. 
10.11 Marieke heeft met inachtneming van de belangen van u, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden, tentoonstellingen, film en website e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

11 Aansprakelijkheid voor schade

11.1 Marieke dient in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

11.2 Marieke is uitsluitend aansprakelijk jegens u, voor aan Marieke toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Marieke voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

11.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Marieke of als er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW, is de aansprakelijkheid van Marieke beperkt tot de koopprijs van het gekochte product en/of het overeengekomen honorarium, althans dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €25.000 en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Marieke uitkeert. Het bedrag waarvoor Marieke in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door u zijn verzekerd.

11.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

11.5 Marieke is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van zaken die door u aan Marieke ter uitvoering van de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld.

11.6 Marieke is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

a. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;

b. doordat Marieke is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;

c. door derden die op verzoek of met toestemming van u bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;

d. materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van u door derden worden geleverd; of

e. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

11.7 U vrijwaart Marieke voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan u toerekenbaar is.

12 Overmacht

12.1 Ingeval Marieke ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is Marieke gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. U bent op dat moment verplicht het reeds geleverde te betalen.

12.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden onder meer verstaan, aast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Marieke geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Marieke niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.

13. Inschakelen van derden

13.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens Marieke verstrekt. Wij kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

13.2 Wanneer Marieke op verzoek van u een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Marieke namens u offertes aanvragen.

13.3 Wanneer Marieke bij de uitvoering van de opdracht volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan u, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens u.

13.4 Wanneer Marieke,  op uw verzoek samenwerkt met een derde partij, dan vraagt Marieke schriftelijk goedkeuring voor deze samenwerking.

13.5 U schakelt niet zonder overleg met Marieke derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Marieke. Wij overleggen in dit geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

13.6 Marieke is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens u ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Marieke zijn geïntroduceerd. U dient deze partijen zelf aan te spreken. Marieke kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

14 Privacy

Als Marieke haar dienstverlening uitvoert en/of producten levert, verwerkt zij uw gegevens. Bijvoorbeeld uw persoonsgegevens. Marieke houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U vindt deze verordening onder andere op overheid.nl. Hoe Marieke uw gegevens verwerkt, staat in haar privacy statement. U vindt het privacy statement op de website, www.wouterswonderland.com. Marieke kan het privacy statement aanpassen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

15 Nederlands recht en bevoegde rechter

15.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien u aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

15.2 In geval van geschillen is de rechter bevoegde te Zeeland- West-Brabant bevoegd.

15.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16 Overige bepalingen

16.1 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

16.2 Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien Marieke gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze Algemene Voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.